Een baan vinden


Je wilt werken. Je weet dat je het kunt. Dus ben je op zoek naar een leuke baan. Een baan die past bij je mogelijkheden. Een baan met toekomst. Een baan waarin je met plezier kunt werken. Een baan die goed verdient. Een baan in een leuk bedrijf, met prettige collega's. Hoe kom je aan zo'n baan?


Zelf op zoek naar werk
Geen discriminatie
Hulp vragen bij het zoeken naar werk
Eigen budget voor re´ntegratie


Zelf op zoek naar werk
De meeste mensen vinden zelf een nieuwe baan, zonder de hulp van wie dan ook. Ze solliciteren op een advertentie in de krant, ze vinden een vacature bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), ze rollen via tijdelijk werk in een vaste baan, ze sturen open sollicitaties of ze horen via via dat een werkgever mensen zoekt.

 

Geen discriminatie
Werkgevers mogen je niet afwijzen bij een sollicitatie, alleen vanwege je handicap of ziekte. Alleen als de baan bepaalde fysieke eisen stelt (als je piloot wilt worden moet je bijvoorbeeld goede ogen hebben), dan mogen ze zulke eisen stellen. Maar als je handicap of ziekte jouw functioneren in de baan niet in de weg staat, mag je er niet op afgerekend worden. Dat staat in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Die wet is van kracht sinds december 2003. Als je je toch gediscrimineerd voelt, kun je een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling of zelfs bij de rechter je gelijk halen.

 

Hulp vragen bij het zoeken naar werk
Het is het vaak niet eenvoudig om een passende baan te vinden. Veel werkgevers zijn nog altijd huiverig voor het in dienst nemen van mensen met een handicap of ziekte. Misschien moet er het nodige geregeld worden voordat je aan de slag kunt, zoals vervoer van en naar je werk, aanpassingen op de werkplek of andere werkvoorzieningen. Je kunt op verschillende manieren hulp vragen bij het vinden van passend werk.

 

Heb je een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, zoals WAO of Wajong, neem dan contact op met de uitvoeringsinstelling (UWV) waar je die uitkering van krijgt. Vraag aan je contactpersoon of aan de arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden voor re´ntegratie. Je kunt dan doorverwezen worden naar een re´ntegratiebedrijf. Dat bedrijf maakt samen met jou een re´ntegratieplan. Vaak begint zo'n plan met voorbereidend werk, zoals omscholing of een onderzoek naar je arbeidsmogelijkheden. Als eenmaal duidelijk is wat je mogelijkheden zijn, helpt het re´ntegratiebedrijf je ook bij het vinden van een baan of het opstarten van een eigen bedrijf. Komt er een baan in beeld en zijn er voorzieningen nodig om je daadwerkelijk bij een werkgever te plaatsen, dan zorgt het re´ntegratiebedrijf voor het organiseren van de nodige aanpassingen, voorzieningen en begeleiding. Die voorzieningen worden betaald door UWV.

 

Uitvoeringsinstellingen verzorgen die re´ntegratie niet zelf. Daar huren ze re´ntegratiebedrijven voor in. Je wilt dus door de arbeidsdeskundige van UWV doorgestuurd worden naar zo'n re´ntegratiebedrijf. De arbeidsdeskundige doet dat alleen als hij er van overtuigd is dat die re´ntegratie er ook echt toe gaat leiden dat je weer aan het werk gaat. Al is het maar voor een deel. Vooral mensen met een ernstige handicap of ziekte vallen daardoor vaak buiten de boot. Je kunt dat proberen te voorkomen door rustig, maar duidelijk aan te dringen. Daarmee laat je in ieder geval blijken dat je gemotiveerd bent om aan de slag te gaan. Voor de arbeidsdeskundige kan dat een signaal zijn dat het ondanks de ernst van je handicap of ziekte toch zin heeft om met een re´ntegratietraject te starten.

 

Word je doorverwezen naar een re´ntegratiebedrijf, dan ben je er nog niet. Dat re´ntegratiebedrijf kan namelijk alsnog besluiten om niet veel voor je te doen. Re´ntegratiebedrijven moeten 'scoren', ze moeten zoveel mogelijk mensen die naar hen toegestuurd worden aan een baan helpen. Daarom helpen ze in de praktijk vooral mensen die weinig hulp en begeleiding nodig hebben. Ook bij het re´ntegratiebedrijf moet je daarom soms flink aandringen voordat ze met jou aan de slag gaan. Lukt het je niet om het re´ntegratiebedrijf in beweging te krijgen, dan kun je een klacht indienen bij UWV. Die heeft jou immers naar ze doorverwezen.

 

Het re´ntegratiebedrijf maakt in overleg met jou een plan voor je re´ntegratie. In dat plan staat wat er allemaal moet gebeuren om jou aan een betaalde baan te helpen, zoals beroepskeuzeadvies, omscholing en arbeidsbemiddeling. Als het re´ntegratieplan klaar is, stuurt het re´ntegratiebedrijf het naar UWV. Die moet het plan goedkeuren en geld beschikbaar stellen om het uit te voeren.

 

Eigen budget voor re´ntegratie
Je hoeft niet achterover te leunen tot UWV uit zichzelf besluit om jou een re´ntegratietraject aan te bieden. Je kunt hier zelf om vragen. Ook kun je zelf je eigen re´ntegratieplan maken en er budget voor vragen bij UWV. Dat kan op verschillende manieren.

 

(1) Via de zogenoemde Individuele re´ntegratie overeenkomst (IRO). Eerst vraag je aan de arbeidsdeskundige bij UWV of je voor zo┤n IRO overeenkomst in aanmerking komt. Als dat het geval is, zoek je zelf een re´ntegratiebedrijf uit en maak je samen met hen een re´ntegratieplan. Daar staat in wat er moet gebeuren om jou weer aan het werk te krijgen, zoals omscholing, begeleiding, training en bemiddeling. Het re´ntegratiebedrijf voegt hier een offerte aan toe, waar in staat wat de uitvoering van het plan gaat kosten. Het plan mag hoogstens € 5.000 kosten. De uitvoering van het plan mag niet langer duren dan twee jaar. Het resultaat moet zijn dat je uiteindelijk voor ten minste zes maanden betaald aan de slag gaat. Is het plan klaar, dan dien je het in bij UWV. Die beslist of het plan kan worden uitgevoerd. Gaat UWV akkoord met het plan, dan sluiten ze een overeenkomst met het re´ntegratiebedrijf. Je krijgt een afschrift van deze overeenkomst. Alleen als jij akkoord bent met de overeenkomst, kan het plan worden uitgevoerd.

 

(2) Via een zogenoemd Persoonsgebonden re´ntegratiebudget (PRB). Deze regeling geldt alleen voor arbeidsgehandicapte werknemers die nog in dienst zijn bij hun 'oude' werkgever en voor wie de werkgever geen passend werk (in het 'oude' bedrijf of elders) kan vinden. Je maakt zelf een plan hoe je je positie op de arbeidsmarkt wilt verbeteren, bijvoorbeeld door omscholing, begeleiding of (sollicitatie)training. De uitvoering van dit plan mag hoogstens ÚÚn jaar duren en niet meer kosten dan € 3.630. Als UWV akkoord gaat met je plan, dan kun je het PRB budget zelf in handen krijgen en dus zelf een overeenkomst sluiten met een re´ntegratiebedrijf van je eigen keuze voor de uitvoering van het plan. In drie regio's (Utrecht, Den Haag en Maastricht) geldt het PRB voor alle arbeidsgehandicapten. Dus ook voor mensen die niet (meer) in dienst zijn van een werkgever.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.